యమకృత శివకేశవ స్తుతి (Yama Kruta Shiva Keshava Stuthi)

గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే, శంభో శివేచ శంకర శశిశేఖర శూలపానే |
దామోదరాచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 1 ||

గంగాధరాం ధకరిపో హర నీలకంఠ, వైకుంఠ కైటభరిపో కమలాబ్జపానే |
భూతేశ ఖండపరశో మృడ చండికేశ, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 2 ||

విష్నో నృసింహ మధుసూదన చక్రపానే, గౌరీపతే గిరిశ శంకర చంద్రచూడ |
నారాయణాసుర నిబర్హణ, శార్ జ్గపానే, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 3 ||

మృత్యుంజయోగ్ర విషమేక్షణ కామశత్రో, శ్రీకాంత పీతవసనాoబుదనీల శౌరే |
ఈశాన కృత్తివసన త్రిదశైకనాథ, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 4 ||

లక్ష్మిపతే మధురిపో పురుషోత్తమాద్య, శ్రీకంఠ దిగ్విసన శాంతి పినాకపానే |
ఆనందకంద ధరణీధర పద్మనాభ, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 5 ||

సర్వేశ్వర త్రిపురసూదన దేవదేవ, బ్రహ్మణ్యదేవ గరుడధ్వజ శంఖపానే |
త్ర్యక్షోరగాభరణ బాలమృగాంకమౌలే, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 6 ||

శ్రీరామ రాఘవ రమేశ్వర రావణారే, భూతేశ మన్మథరిపో ప్రమథాధినాథ |
చానూరమర్దన హృషీకపతే మురారే , త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 7 ||

శూలిన్ గిరీశ రజనీశకళావతoస, కంసప్రణాశన సనాతన కేశినాశ |
భర్గ త్రినేత్ర భవ భూతపతే పురారే, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 8 ||

గోపీపతే యదుపతే వసుదేవసూనో, కర్పూరగౌర వృషభధ్వజ ఫాలనేత్ర |
గోవర్దనోద్దరన ధర్మధురీణ గోప, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 9 ||

స్థానో త్రిలోచన పినాకధర స్మరారే, కృష్ణానిరుద్ద కమలానాభ కల్మషారే |
విశ్వేశ్వర త్రిపథగార్ద్రజటాకలాప, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 10 ||

కాశీఖండము లోని యముని చే చెప్ప భడిన ఈ శివకేశవ నామాలు ఒక్కసారి చదివినా అనేక జన్మల పాపాలు పోతాయి. ఈ నామాలనూ ప్రతి రోజు పటించే వాళ్ళకి యమ దర్శనం వుండదు. యముడు స్వయంగా తన యమభటులు కు ఈ శివకేశవ నామాలు ఎవ్వరూ భక్తితో రోజు చదువుతూ వుంటారో వారి జోలికి మీరు పోవద్దు అని చెప్పాడు.

ఈ యమకృత శివకేశవ నామాలను స్మరించువారు పాపరహితులై తిరిగి మాతృగర్బమున జన్మింపరు. ఈ నామాలు భక్తితో చదివిన వారు చనిపోతే, వారి కోసం శివపార్సకలు, లేద విష్ణుపార్సకలు కానీ వస్తారు. వారికి శివ లేద విష్ణు శాస్వత సాన్నిద్యం కలిపిస్తారు.

Related Posts

One Response

  1. V K Sivaramakrishna

    కార్తీక మాసం సందర్భంగా చదవవలసిన స్తుతి

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: