Home » Archives for November 2018

Month: November 2018

Shiva Mahima Stotram

శివ మహిమ స్తోత్రమ్ (Shiva Mahima Stotram) మహేశానన్తాద్య త్రిగుణరహితామేయవిమల స్వరాకారాపారామితగుణగణాకారినివృతే | నిరాధారాధారామరవర నిరాకార పరమ ప్రభాపూరాకారావర పర నమో వేద్య శివ తే ||౧|| నమో వేదావేద్యాఖిలజగదుపాదాన నియతం స్వతన్త్రాసామాన్తానవధుతినిజాకారవిరతే | నివర్తన్తే వాచః శివభజనమప్రాప్య మనసా యతోఽశక్తాః...

Sri Subrahmanya Kavacham

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచం (Sri Subrahmanya Kavacham) సింధూరారుణ ఇందు కాంతి వదనం కేయూరహారాదిభిః దివ్యైర్ ఆభరణై విభూషిత తనుం స్వర్గాది సౌఖ్య ప్రదం, ఆంభోజాభయ శక్తి కుక్కట ధరం,రక్తాంగ రాగోజ్వలం, సుబ్రహ్మణ్యం ఉపాస్మహే,ప్రణమతాం భీతి ప్రణసోధ్యతం సుబ్రహ్మణ్యో అగ్రత పాతు...

Ksheerabdhi Dwadasa Vratam

క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి వ్రత విధానము (Ksheerabdhi Dwadasa Vratam) శ్రీ పసుపు గణపతి పూజ శ్లో // శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే దీపత్వం బ్రహ్మరూపో సి జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ సర్వాన్...

Apaduddharaka Hanuman Stotram

ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రం (Apaduddharaka Hanuman Stotram) ఆపన్నాఖిలలోకార్తిహారిణే శ్రీహనూమతే । అకస్మాదాగతోత్పాతనాశనాయ నమోస్తు తే ॥ ౧॥ సీతావియుక్తశ్రీరామశోకదుఃఖభయాపహ । తాపత్రయస్య సంహారిన్నాఞ్జనేయ నమోస్తు తే ॥ ౨॥ ఆధివ్యాధిమహామారిగ్రహపీడాపహారిణే । ప్రాణాపహన్త్రే దైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః ॥ ౩॥...

Ksheerabdhi Dwadasi Vratam

క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి వ్రత కథ (Ksheerabdhi Dwadasi Vratam) పూర్వము దర్మరాజు రాజ్యము పోగొట్టుకొని తమ్ములతో గూడి ద్వైతవనమందుండగా, నచ్చటికి అనేక ఋషులతోఁ గూడి వ్యాసులవారు వచ్చిరి. అట్లు వచ్చిన వ్యాసుని గని ధర్మరాజు తగుపూజలు సలిపి కూర్చొండబెట్టి తానును వారి...

Karthika Puranam Part 10

కార్తిక పురాణం 10వ అధ్యాయము – అజామీళుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము జనకుడు వశిష్టుల వారిని గాంచి ” మునిశ్రేష్ఠా! యీ అజామీళుడు యెవడు? వాడి పూర్వ జన్మ మెటువంటిది? పూర్వ జన్మంబున నెట్టి పాపములు చేసియుండెను? ఇప్పడీ విష్ణుదూతలు వైకుంఠమునకు తీసుకొనిపోయిన...

Karthika Puranam Part 1

కార్తిక పురాణం 1వ అధ్యాయము – కార్తీక మహత్మ్యమును గురించి జనకుడు ప్రశ్నించుట శ్రీ మధఖిలా౦డకోటి బ్రహ్మాండ మందలి ఆర్యావర్తమందు నైమిశారణ్యములో శౌనికాది మహామునులతో నొక ఆశ్రమము నిర్మించుకొని సకల పురాణములు, పుణ్య చరిత్రలు వారికి వినిపించుచు సూతమహాముని కాలం గడుపుచుండెను....

Sri Sai Chalisa

శ్రీ సాయి చాలీసా షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో దత్తదిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ కరుణించి కాపాడోయి దర్శన మియ్యగరావయ్య ముక్తికి మార్గం చూపుమయా కఫిని వస్త్రము ధరియించి భుజమునకు జోలీ...

Gopastami Stuthi

గోపాష్టమి స్తుతి: లక్ష్మీ స్వరూపాం పరమాం రాధా సహచరీం పరాం! గవామధిష్ఠాతృ దేవీం గవామాద్యాం గవాం ప్రసూమ్!! పవిత్ర రూపాం పూతాం చ భక్తానాం సర్వ కామదాం! యయా పూతం సర్వవిశ్వం తాం దేవీం సురభిం భజ్!! నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై...

Sri Sudarshana Shatakam

శ్రీ సుదర్శన షట్కకం (Sri Sudarshana Shatakam) సహస్రా దిత్య సంకాశం సహస్రవదనం పరం| సహస్రదో స్సహస్రారం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం ||1|| హసన్తం హారకేయూర మకుటాంగద భూషణైః | శోభనైర్భూహిత తనుం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం || 2 || స్రాకార సహిత...