శ్రీ కృష్ణ కృత శివ స్తుతి  (Sri Krishna Kruta Shiva Stuti )

త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వమేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః |
తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయకః త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః ||

సత్త్వరజస్తమాలనే గుణాలు నీవే. సర్వం నీవేనని సత్పురుషులు చెబుతుంటారు. కనుక నీవే జగద్విధానాన్ని నడపువాడవు. నువ్వు సత్యానివని వేదములు పలుకుతున్నాయి.

త్వ బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిః అగ్నిస్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః |
ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాది భేదః త్వామేకం శరణముపైమి దేవమీశం ||

విశ్వానికి కారణమైన నువ్వే బ్రహ్మవు, హరివి, సంహారకుడైన (కాలరూప) అగ్నివి. సూర్యమండలంలో ఉన్నవాడవు. ప్రాణానివి. అగ్ని ఇంద్రాది భేదములతో నున్న ఏక రూపుడైన, స్వయం ప్రకాశుడవైన, ఈశ్వరుడవైన నిన్ను శరణువేడుతున్నాను.

సాంఖ్యా స్త్వామగుణ మధాహురేక రూపం యోగస్త్వాం సతతముపాసతే హృదస్థం  |
దేవాస్త్వామభిదధతేహ రుద్రమగ్నిం త్వామేకం శరణముపైమి దేవమశం ||

సాంఖ్యులు (బ్రహ్మజ్ఞానులు) నిన్ను నిర్గుణుడివైన ఏకతత్త్వముగా చెబుతున్నారు. యోగులు హృదయంలో నిన్ను ఎల్లవేళలా ఉపాసిస్తున్నారు. అగ్ని రూపుడవైన రుద్రునిగా దేవతలు నిన్ను సంపూర్ణంగా గ్రహిస్తున్నారు.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: