Home » Archives for March 2019

Month: March 2019

Sri Neela Saraswati Stotram

శ్రీ నీల సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Neela Saraswathi Stotram) ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || 1 || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్...

Sri Ganapathy Suprabhatam

శ్రీ గణపతి సుప్రభాతం (Ganapati Suprabhatam) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే. శ్రీకరా! శుభకర! దేవ! శ్రీ గణేశ! అభయమిడి మమ్ము రక్షించి...

Sri Ganapathy Stavah

శ్రీ గణపతి స్తవః (Sri Ganapathy Stavah) ఋషిరువాచ అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం...

Sri Hanuma Namaskara Stotram

శ్రీ హనుమన్నమస్కారః (Sri Hanuma Namaskarah) గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ | కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || ౨ || మహావ్యాకరణాంభోధిమంథమానసమందరమ్ | కవయంతం రామకీర్త్యా హనుమంతముపాస్మహే || ౩ ||...

Sri Durga Apadudhara Ashtakam

శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారాష్టకం (Sri Durga Apadudhara ashtakam) నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧ || నమస్తే జగచ్చింత్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిజ్ఞానరూపే | నమస్తే...

Sri Kamala Stotram

శ్రీ కమలా స్తోత్రం (Sri Kamala Stotram) ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా...

Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram

శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram) నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు ప్రపూజయంతి...

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu) ఓం గరుడాయ నమః ఓం వైనతేయాయ నమః ఓం ఖగపతయే నమః ఓం కాశ్యపాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభాయ...

Sri Siddeshwari Devi Kavacham

శ్రీ  సిద్దేశ్వరి దేవి కవచం (Sri Siddeshwari Devi Kavacham) సంసారతారణీ సిద్దా పూర్వశ్యామ్‌ పాతుమాంసదా బ్రాహ్మణి పాతు చాగ్నేయం దక్షిణే దక్షిణ్‌ ప్రియా || 1 || నేకృత్యాంచండముండాచ పాతుమాం సర్వతాసదా త్రిరూప సాంతాదేవి ప్రతీక్షం పాతుమాం సదా ||...

Sri Bhagavathi Stotram

व्यासकृतं श्रीभगवतीस्तोत्रम् (Sri Bhagavathi Stotram) व्यासकृतं श्रीभगवतीस्तोत्र जय भगवति देवि नमो वरदे जय पापविनाशिनि बहुफलदे। जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे प्रणमामि तु देवि नरार्तिहरे॥१॥ जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे जय पावकभूषितवक्त्रवरे। जय भैरवदेहनिलीनपरे जय अन्धकदैत्यविशोषकरे॥३॥ जय...