Home » Archives for October 2016

Month: October 2016

Bilva Ashtottara Stotram

బిల్వాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Bilva Ashtottara stotram) త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ । త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్ ॥ ౧॥ త్రిశాఖైః బిల్వ పత్రైశ్చ అశ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః । తవ పూజాం కరిష్యామి ఏక...

Sri Kalabhairava Dasanama Stotram

శ్రీ కాలభైరవ దశనామ స్తోత్రం (Sri Kalabhairava Dasanama Stotram) కలాలీ కుండలీ భీమో భైరవో భీమవిక్రమ: వ్యాలోపవీతీ కవచీ శూలీ శూర: శివప్రియా: | ఏతాని దశ నామాని ప్రాతరుత్ధాయ యః పటేత్ భైరవీ యాతనానస్యాద్ భయం క్వాపి న...

Sri Shiva Manasa Pooja Stotram

శ్రీ శివ మానస పూజా స్తోత్రమ్ (Sri Shiva Manasa Pooja Stotram) రత్నైః కల్పిత మాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ । జాజీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవదయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం...

Abhilasha Ashtakam (Atma Veereshwara Stotram)

అభిలాషాష్టకము (ఆత్మావీరేశ్వర స్తోత్రం) (Abhilasha Ashtakam / Atmaveereshwara Stotram) ఏకం బ్రహ్మైవాద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్! ఏకోరుద్రో నద్వితీయోవతస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || 1 || ఏకః కర్తా త్వం హి సర్వస్య...

Sri Subramanya Bhujanga stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం (Sri Subramanya Bhujanga stotram) సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ – మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే – విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న...

Sri Anjaneya Swamy Suprabhatam

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుప్రభాతం (Sri Anjaneya Swamy Suprabhatam) అమల కనకవర్ణం ప్రజ్వల త్పావకాక్షం సరసిజ నిభవక్త్రం సర్వదా సుప్రసన్నం పటుతర ఘనగాత్రం కుండలాలంకృతాంగం రణ జయకరవాలం రామదూతం నమామి ॥ 1 ॥ అంజనా సుప్రజా వీర పూర్వా...

Mahishasura Mardhini Stotram

మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం (Mahishasura Mardini Stotram) అయిగిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందసుతే గిరివర వింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణుసుతే భగవతి హే శితి కంఠకుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 1 ||...

Sri Rajarajeshwari Ashtakam

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ స్తోత్రం (Sri Rajarajeshwari Ashtakam) అంబాశాంభవి చంద్రమౌళి రబలా పర్ణా ఉమాపార్వతీ కాళీ హైమావతీ శివాత్రిణయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ సావిత్రీ నవయౌవనీ శుభకరీ సామ్రాజ్య లక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 1 || అంబామోహినిదేవతా...

Saraswati stotram

శ్రీ వేదవ్యాస కృత సరస్వతీ స్తోత్రమ్ (Saraswati stotram) సరస్వతి నమస్తేస్తు పరమాత్మ స్వరూపిణి జగతామాదిభూతా త్వం జగత్వం జగదాకృతిః ఇంద్రనీలాలకా చంద్రబింబాననా పక్వబింబాధరా రత్నమౌళీధరా చారువీణాధరా చారు పద్మాసనా శారదా పాతుమాం లోకమాతా సదా స్వర్ణముక్తామణి ప్రోతహారాన్వితా ఫాల కస్తూరికాయోగి...

Sri Lalitha Pancharatnam

శ్రీ లలితా పంచరత్నం (Sri Lalitha Pancharatnam) ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్| ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం మన్దస్మితం మృగమదొజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ||1|| దొండ పండు వంటి క్రింది పేదవి, పేద్ద ముత్యముతొ శొభించు చున్న ముక్కు, చేవులవరకు వ్యాపించిన కన్నులు, మణి కుండలములు,...