Home » Archives for April 2017

Month: April 2017

Sarpa Prarthana

సర్ప ప్రార్ధనా (Sarpa Prarthana) బ్రహ్మ లోకేచ సర్పః శేషనాగ పురోగమః | నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 1 || విష్ణు లోకే చ యేసర్పః వాసుకి ప్రముకాస్చయే: నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా ||...

Sri Annapurna Ashtakam Stotram

Sri Annapurna Ashtakam Stotram నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిలఘోరపాపనికరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౧ || నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ ముక్తాహారవిడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ కాశ్మీరాగరువాసితాంగరుచిర కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౨...

Sri Lakshmi Dwadasa Namavali

శ్రీ లక్ష్మీ దేవీ ద్వాదశ నామావళి (Sri Lakshmi Dwadasa Namavali) శ్రీ దేవీ ప్రధమం నామ ద్వితీయం మమృతోద్భవా తృతీయం కమలాక్షీమచ చతుర్ధం లోకసుందరీం || పంచమం విష్ణు పత్నీచ షష్టం శ్రీవైష్ణవీ తధా వారాహి సప్తమం ప్రోక్తం అష్టమం...

Sri Gauri Dashakam

శ్రీ గౌరి దశకం (Sri Gauri Dashakam) లీలారబ్ధస్థాపితలుప్తాఖిలలొకాం లొకాతీతైర్యోగిభిరన్తశ్చిరమృగ్యామ్| బాలాదిత్యశ్రెణిసమానద్యుతిపుంజాం గౌరీమమ్బామమ్బురుహాక్షీమహమీడె||౧|| తన లీలచే సమస్తలోకములను సృష్టించి కాపాడి నశింపచేయునదీ, లోకాతీతులైన యోగులచే చిరకాలముగా వెతకబడుచున్నదీ, బాలసూర్యసమూహము వంటి కాంతి మండలము కలదీ, పద్మములవంటి కన్నులు కలదీ అగు జగదంబయైన...

Runa Vimochaka Angaraka Stotram

ఋణవిమోచక అంగారక స్తోత్రం (Runa Vimochaka Angaraka Stotram) స్కంద ఉవాచ ఋణగ్రస్తరానాంతు ఋణముక్థిః  కధం భవేత్ బ్రహ్మఉవాచః వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్ధం హితకామదం శ్రీమత్ అంగారక స్తోత్రమహామంత్రస్య గౌతమ ఋషి అనుష్టుప్ చందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణవిమోచనార్దే జపే...

Aditya Dwadasa Nama Stotram

ఆదిత్య ద్వాదశ  నామ  స్తోత్రం (Aditya Dwadasa Nama Stotram) ఆదిత్యం  ప్రధమం నామ ద్వితీయం తు దివాకరః తృతీయం భాస్కరః ప్రోక్తం చతుర్డంతు ప్రభాకరః పంచమంతు సహస్రాంశు: షష్టం చైవ త్రిలోచనః సప్తమం హరి దశ్వశ్చ అష్టమం తు విభవసు:...

Shani Saptha Namavali

శని సప్త నామావళిః (Shani Saptha namavali) నమో శనేశ్వరా పాహిమాం నమో మందగమన పాహిమాం నమో సూర్యపుత్రా పాహిమాం నమో ఛాయాసుతా పాహిమాం నమో జ్యేష్టపత్ని సమేతా పాహిమాం నమో యమప్రత్యది దేవా పాహిమాం నమో గృద్ర వాహానామ పాహిమాం...

Devendra kruta lakshmi Stotram

దేవేంద్రకృత లక్ష్మీ స్తోత్రం (Devendra kruta lakshmi Stotram) నమః కమల వాసిన్యై నారాయన్యై నమోనమః కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమోనమః || ౧ || పద్మపత్రేణాయై చ పద్మాస్యాయై నమోనమః పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమోనమః || ౨...

Sri Dattatreya Mala Mantram

శ్రీ దత్తాత్రేయా మాలా మంత్రం (Sri Dattatreya Mala Mantram) ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం...

Sri Sheetala Devi Ashtakam

శ్రీ శీతలా దేవి అష్టకం (Sri Sheetala Devi Ashtakam) అస్యశ్రీ శీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః శీతలా దేవలా దేవతా లక్ష్మీర్బీజం – భవానీశక్తిః సర్వ విస్ఫోటక నివృత్తయే జపే వినియోగః ఈశ్వర ఉవాచ: వన్దేహం శీతలాం దేవీం...