Home » Page 16

Matangi Mahavidya

మాతంగీ మహావిద్య (Matangi Mahavidya) Matangi Jayanti is celebrated on Akshaya Tritiya day in Vaisakha Masam (Shukla Paksha  Tritiya day) as per Telugu calendar. దశ మహావిద్యలలో తొమ్మిదవ మహావిద్య.. మరకతమ వర్ణంతో ప్రకాశించే శ్రీ...

Tripurabhairavi Mahavidya

త్రిపురభైరవి మహావిద్య (Tripurabhairavi Mahavidya) త్రిపురభైరవి అమ్మవారు నవగ్రహ నాయకిగా పిలుస్తారు. ఈ అమ్మవారిని ఎవరైనా జన్మ నక్షత్రం, పుట్టిన తేది మరియు రోజు తెలియని వారు పూజించవచ్చు. “అమ్మవారి ఆవిర్భావం మాఘ మాస పౌర్ణమి” నాడు జరిగుంది. ఈ అమ్మవారిని...

Runa Vimochana Narasimha Stotram

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం (Runa Vimochana Narasimha Stotram) దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 1 || లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ | శ్రీ...

Bhaskara Dandakam

భాస్కర దండకమ్ (Bhaskara Dandakam) ఓం శ్రీ సూర్యనారాయణ వేదపారాయణ లోకరక్షామణి దైవచూడామణి యాత్మరక్షామణీ త్వం నమోపాపశిక్షా, నమో విశ్వభర్తా నమో విశ్వకర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మమూర్తీ త్రిలోకైకనాథా మహాభూత భేదంబులున్నీవయై, బ్రోతువెల్లప్పుడన్ భాస్కరా! పద్మినీ వల్లభా, గానలోలా త్రిమూర్తి...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Lalitha Sahasranama Stotram) అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం...

Srimanarayana Ashtakshara Stuthi

శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరీ స్తుతి (Srimanarayana Ashtakshara Stuthi) (ఓం) నమః ప్రణవార్థార్థ స్థూలసూక్ష్మ క్షరాక్షర వ్యక్తావ్యక్త కళాతీత ఓంకారాయ నమో నమః | 1 | (న)మో దేవాదిదేవాయ దేహసంచారహేతవే దైత్యసంఘవినాశాయ నకారాయ నమో నమః | 2 | (మో)హనం విశ్వరూపం...

Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam

Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam (ముక్కామల మానసా దేవీ పీఠం) ఓం నమో మానసాయై !! Sri Manasa Devi stayed here and did Dhyanam in Mukkamala Peetam . Here the temple...

Sri Surya Ashtakam

శ్రీ సూర్య అష్టకం (Sri Surya Ashtakam) ॥ శ్రీ గణేశాయ నమః ॥ సాంబ ఉవాచ ॥ ఆదిదేవం నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర । దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే || 1 || సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్...

Sri Shiva Prokta Dussehra Ganga Stotram

శ్రీ శివ ప్రోక్త దశహరా గంగా స్తోత్రం (Sri Shiva proktha dussehra ganga stotram ) ఓం నమః శివాయై గంగాయై శివదాయై నమో నమః | నమస్తే విష్ణురూపిణ్యై బ్రహ్మమూర్త్యై నమోస్తుతే || నమస్తే రుద్రరూపిణ్యై శాంకర్యై తే...

New Yagnopaveetha Dhaarana Vidhi

నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ విధి (New Yagnopaveetha Dhaarana Vidhi) గణేశ స్తోత్రం శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే || అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ | అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే || గురు...

Sri Kala Bhairava Ashtakam

శ్రీ కాలభైరవాష్టకం (Sri Kala Bhairava Ashtakam) దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ । నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥1 ॥ భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీల కంఠ మీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనం । కాలకాల మంబు జాక్షమక్షశూల మక్షరం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే...

Sri Subramanya Ashtakam Karavalamba Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ కరావలంబ స్తోత్రం (Subramanya Ashtakam Karavalamba Stotram) హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || He swaminatha karuṇakara deenabandho, Sriparvateesa mukhapankaja padmabandho | Srishadhi...

Sri Subramanya Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (Sri Subramanya Stotram) నీల కంఠ వాహనం ద్విషద్ భుజం కిరీటినం లోల రత్న కుండల ప్రభా అభిరామ షణ్ముఖం శూల శక్తి దండ కుక్కుట అక్ష మాలికా ధరం బాలం ఈశ్వరం కుమారశైల వాసినం భజే...

Ganga Stotram

గంగా స్తోత్రం (Ganga Stotram) దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే | శంకరమౌళివిహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే || 1 ||భాగీరథిసుఖదాయిని మాతస్తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః | నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి...

Darida Dahana Ganapathy Stotram

దారిద్ర్య దహన గణపతి స్తొత్రం (Darida Dahana Ganapathy Stotram) సువర్ణ వర్ణ సుందరం సితైక దంత బంధుం గృహీత పాశ మంకుశం వరప్రదా భయప్రదం చతుర్భుజం త్రిలోచనం భుజంగ మోపవీతినం ప్రపుల్ల వారిజాసనం భజామి సింధురాననః || 1 ||...

Sri Garuda Kavacha Stotram

శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రం (Sri Garuda Kavacha Stotram) ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణ పక్షాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్. అస్యశ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్ర మంత్రస్య నారద ఋషి: వైనతేయో దేవత అనుష్టుప్ చందః మమ గరుడ...

Sri Garuda Dandakam

శ్రీ గరుడదండకం (Sri Garuda Dandakam)   నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుణ్ఠవశవర్తినే । శ్రుతిసిన్ధు సుధోత్పాదమన్దరాయ గరుత్మతే ॥ 1॥ Namah pannaganadhaaya Vaikuntavasavarthiney, Shruti Sindhu sudhothpadha mandharaya guruthmathe || గరుడమఖిలవేద నీడాధిరూఢమ్ ద్విషత్పీడనోత్కణ్ఠి తాకుణ్ఠవైకుణ్ఠపీఠీకృతస్కన్ధమీడే స్వనీడాగతిప్రీతరుద్రాసుకీర్తిస్తనాభోగగాఢోపగూఢ స్ఫురత్కణ్టకవ్రాతవేధవ్యథావేపమాన...

Sri Varahi Anugraha Ashtakam

శ్రీ వారాహి అనుగ్రహాష్టకం(Sri Varahi Anugraha Ashtakam) ఈశ్వర ఉవాచ మాతర్జగద్రచన-నాటక-సూత్రధార స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోయమ్ । ఈశోప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్ కోన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు ॥ ౧॥ నామాని కిన్తు గృణతస్తవ లోకతుణ్డే నాడమ్బరం స్పృశతి దణ్డధరస్య దణ్డః ।...

Sri Aparajitha Stotram

శ్రీ అపరాజిత దేవి స్తోత్రం (Devi Aparajita stotram) నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః | నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ || namo devyai mahadevyai sivayai satatam namah namah...

Sri Varahi Devi Sahasranamavali

శ్రీ వారాహీ దేవీ సహస్రనామావళి (Sri Varahi Devi Sahasranamavali) వారాహీ గాయత్రీ వరాహముఖ్యై విద్మహే । దణ్డనాథాయై ధీమహీ । తన్నో అర్ఘ్రి ప్రచోదయాత్ ॥ అథ శ్రీ వారాహీ సహస్రనామం ధ్యానం వన్దే వారాహవక్త్రాం వరమణిమకుటాం విద్రుమశ్రోత్రభూషామ్ హారాగ్రైవేయతుఙ్గస్తనభరనమితాం...

Sri Nidanampati Sri Lakshmi Temple

Sri Nidanampati Sri Mahalakshmi (Neelam pati maha lakshmi temple) Adigoppula is the town close-by. away from the town after one km separate a side street prompting the fields of Adigoppla...

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtothram

శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ అష్టోత్తరం (Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtothram) ఓం శ్రీ వాసవాంబాయై నమ: ఓం కన్యకాయై నమః ఓం జగన్మాత్రే నమః ఓం ఆదిశక్త్యై నమః ఓం కరుణయై నమః ఓం దెవ్యై నమః ఓం...

Sri Jagannatha Ashtakam

జగన్నాథాష్టకమ్ (Jagannatha Ashtakam) కదాచిత్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకవరో ముదా గోపీనారీవదనకమలాస్వాదమధుపః రమాశంభుబ్రహ్మామరపతిగణేశార్చితపదో జగన్నాథః స్వామి నయనపథగామి భవతు మే || 1 || భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటక్షం విదధత్ సదా శ్రీమద్బృందావనవసతిలీలాపరిచయో జగన్నాథః స్వామి...

Sri Garuda Prayoga Mantram

శ్రీ గరుడ ప్రయోగ మంత్రం (Sri Garuda Prayoga Mantram) ఓం ఈం ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహా గరుడాయ పక్షీంద్రాయ విష్ణు వల్లభాయ త్రైలోక్య పరిపూజితాయ ఉగ్రభయంకర కాలానల రూపాయ వజ్ర నఖాయ వజ్ర తుండాయ వజ్ర దంతాయ...

Sri Navagraha Sooktam

శ్రీ నవగ్రహ సూక్తం (Sri Navagraha Sooktam) ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్| ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే || ఓం భూః ఓం భువః ఓగ్ం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓగ్ం సత్యమ్ ఓం...

Sri Ganapthi Thalam

గణపతి తాళం (Ganapthi Thalam) అగణిత ఫణి ఫణ మణి గణ కిరణై | రరు నిత నిజ తను రవి థథ వధన, థట థట లుట ధలి కుల కళ వినధో గణపతి రభ మత మీహ దిశ...

Sri Sudarshana Maha Mantram

శ్రీ సుదర్శన మహా మంత్రం (Sri Sudarshana Maha Mantram) ఓం  శ్రీం  హ్రీo  క్లీo  కృష్ణాయ  గోవిందాయా  గోపిజన  వల్లభాయ  పరాయ  పరమ  పురుషాయ  పరమాత్మనే  పర కర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర  ఔషద విష ఆభిచార అస్త్ర శస్త్రాన్ సంహార  సంహార ...

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Sahasranama Stotram ) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే || 1 || యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం...

Sri Tulasi Shodasa Namavali

శ్రీ తులసీ షోడశ నామావళి (Sri Tulasi Shodasa Namavali) తులసీ శ్రీ మహలక్ష్మీ: విద్యాః విద్యాయశస్వినీ ధర్మ్యా ధర్మాననా దేవీ దేవ దేవ మనః ప్రియా || లక్ష్మీ ప్రియసఖీ దేవీ దౌర్భుమిరచలా చలా షోడశై తాని నామాని తులస్యాః...
error: Content is protected !!