Stotras

Collection of Devotional Stotras, Slokas and Stutis in Telugu, English and Hindi of all God and Goddess.

article placeholder

Sri Durga Stotram

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (Sri Durga Stotram) విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ || యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం నందగోపకులేజాతాం మంగళాం కులవర్ధనీమ్ || ౨ ...
article placeholder

Sri Siddhi Vinayaka Stotram

श्री सिद्धिविनायकस्तोत्रम् (Sri Siddhi Vinayaka Stotram) जयोऽस्तु ते गणपते देहि मे विपुलां मतिम् । स्तवनम् ते सदा कर्तुं स्फूर्ति यच्छममानिशम् ॥ १॥ प्रभुं मंगलमूर्तिं त्वां चन्द्रेन्द्रावपि ध्यायतः । यज...
article placeholder

Namaskara Ashtakam

నమస్కారాష్టకం (Namaskara Ashtakam) అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే అనంతా తులాతే కసేరే నమావే అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా || 1 || స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే ఉరావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభ...
article placeholder

Hiranyagarbha Suktam

హిరణ్యగర్భ సూక్తం (Hiranyagarbha Suktam) హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆశీత్౹ స దధార పృథివీమ్ ధ్యాయుతేమాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేయ౹౹ యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ౹ య ఈశ అస్య ద...

Sri Neela Saraswati Stotram

శ్రీ నీల సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Neela Saraswathi Stotram) ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || 1 || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహ...
article placeholder

Sri Ganapathy Suprabhatam

శ్రీ గణపతి సుప్రభాతం (Ganapati Suprabhatam) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే. శ్రీకరా! శు...
article placeholder

Sri Ganapathy Stavah

శ్రీ గణపతి స్తవః (Sri Ganapathy Stavah) ఋషిరువాచ అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం ...
article placeholder

Sri Hanuma Namaskara Stotram

శ్రీ హనుమన్నమస్కారః (Sri Hanuma Namaskarah) గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ | కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || ౨ || మహావ్...
article placeholder

Sri Durga Apadudhara Ashtakam

శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారాష్టకం (Sri Durga Apadudhara ashtakam) నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧ || నమస్తే జగచ్చింత్యమ...
article placeholder

Sri Kamala Stotram

శ్రీ కమలా స్తోత్రం (Sri Kamala Stotram) ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుంద...
article placeholder

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి  (Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu) ఓం గరుడాయ నమః ఓం వైనతేయాయ నమః ఓం ఖగపతయే నమః ఓం కాశ్యపాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభ...
article placeholder

Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram

శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram) నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశా...
error: Content is protected !!